V Dome kultúry Gbely začala svoju činnosť Turistická informačná Kancelária (ďalej len TIK), ktorá bola vybudovaná z prostriedkov INTERREG III.A SR-ČR. Zmluva medzi MVaRR SR a mestom Gbely o poskytnutí­ nenávratného finančného prí­spevku bola podpí­saná primátorom mesta v júli 2005.

Zriadenie turistickej informačnej kancelárie by malo prispieť k obohateniu a rozšíreniu poskytovaných služieb obyvateľom mesta, ako i návštevníkom a rekreantom mesta a blízkeho okolia. TIK poskytuje informácie z regiónu Gbely a okolie - možnosti rekreácie, stravovania a ubytovanie nielen na Záhorí­, ale i na Južnej Morave v Českej republike, ktorá susedí­ so Záhorím, ďalej poskytuje kontaktné adresy a telefónne čí­sla hotelov a ubytovní­, firiem, organizácií­ a podnikov, polí­cie, nemocnice a pod.
V kancelárii sú k dispozí­cii i propagačné materiály a počítač vybavený a naplnený informáciami o meste Gbely a ostatných obcí­ z regiónu Gbely a okolie ako napr. Petrova Ves, Kopčany, Kúty, Brodské, Letničie, Radimov a v neposlednom rade i mesta Židlochovice, ktoré je partnerské mesto Gbelov. V TIK-u sa dozviete viac o histórii vyššie uvedených obcí­ a ich kultúrnych pamiatkach, či významnych občanoch.

Informácie získate na tel. čí­sle 034/ 66 21 764

e-mailom:tik@gbely.sk ,alebo priamo v TIK Gbely v kultúrnom dome na

Naftárskej ulici 2109, 908 45 Gbely.

Teší­me sa na Vašu návštevu.

Vyhľadávať text